Retningslinier

Retningslinier for grundejerforeningen “Æblevængets” udseende.

Da kommunen altid retter en forespørgsel til bestyrelsen når det drejer sig om om- og tilbygninger inden der gives byggetilladelser og på baggrund af en nøjere granskning af vores deklarationer
og gældende bestemmelser er bestyrelsen nået frem til, at følgende er inden for det som gælder for grundejerforeningen “Æblevænget”.

PARKERINGSFORHOLD:

Parkering kan tillades hvor som helst på egen matrikel, hvis man fortsat overholder punkt 2. i deklaration i forhold til tilkørselsforhold.

TAG:
Tagmaterialet skal være af cement/tegl eller stenbelagte ståltagplader i bølget udformning og holdt i matte mørke jordfarver, de oprindelige farver skal tilstræbes således at det nuværende udseende på taget kan bibeholdes.

VINDUER/ DØRE:
Materialet er valgfrit, dog skal vindues-/dørfladen være i plan med eller inden for den eksisterende mur, det vil sige ingen karnap eller udvendig vindfang eller overdækning.

TAGRENDER:
Tagrenderne kan være skjulte, således som de var ved byggeriets start, eller fritlægges.
Vælges der fritlagte tagrender, skal disse være i matte grå materialer.
Det anbefales at tagrenderne vælges U-formede og i standardmål.
Der skal være lukket afslutning mellem tagrende og tag ved fritlagte tagrender.

TILBYGNINGER:
Disse må kun placeres på de i forvejen bestemte tinglyste steder ud fra de nugældende deklarationer.
Ved nyetablering af udestuer og lignende skal der søges om byggetilladelse ved kommunen. Der kan gives dispensation for bredde på en tilbygning, såfremt man fortsat holder sig inden for bebyggelsesprocent, samt at maks. længde på tilbygning fastholdes. Tilbygningen skal fortsat være placeret hvor rids er tegnet.

CARPORT/GARAGE/SKUR/UDHUS:
Da biler i dag er generelt større end de var i byggeåret 1977, kan der gives dispensation på bredden af carport/garage, op til 0,5 m.  Dog skal placering af carport/garage stadig være indenfor rids. Materiale på carport/garage/skur/udhus skal være træ eller trælignende materiale. Materiale til tag på carport/garage/skur/udhus kan frit vælges af ejer, under forudsætning af at taget stadig holdes fladt.

SMÅBYGNINGER: (Redskabsskure, Legehuse o.l.)
Der henvises til Erhvervs- og Byggestyrelsens bygningsreglement for småhuse, kapitel 12.2 “Småbygninger på højest 10m² i tilknytning til enfamiliehuse”.

FARVER:
Vandskuring eller pudsning samt maling af ydervægge i sten kan ikke accepteres. Alt træværk på hus kan males efter original grøn farve, som der henvises til i deklaration, eller alle farver på gråtoneskala, samt dæmpede farver der harmonerer med udtrykket på husets ydre beskaffenhed.

 

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl så spørg os eller se deklarationerne her på hjemmesiden.

Ovenstående er kun vejledninger og kan på ingen måde erstatte juridisk bindende gældende love og regelsæt, herunder også vedtægter, servitutter og deklarationer.

Retningslinjerne er godkendt og vedtaget af beboerne på generalforsamlingen d. 29.marts 2023

Venlig hilsen og god arbejdslyst.
Bestyrelsen

Generelle retningslinier

Kontingent
Kontingentet til grundejerforeningen er fastsat til kr. 2500,-.
Beløbet forfalder til betaling i 2 rater a’ kr. 1250,- den 1. april og den 1. oktober og skal betales af den på forfaldstidspunktet værende husejer. Indbetaling kan ske til vores konto 2267 0806 558 036 (Nordea).
Ved betaling senere end forfaldsdato opkræves et rykkergebyr på 100,-.

Set i lyset af den vellykkede fælles arbejdsdag med de grønne områder, og det pæne resultat med hensyn til rydning og trimning af bevoksninger og hegn, vil bestyrelsen gerne opfordre den enkelte grundejer til at overholde den til enhver tid gældende hegnslov,  ligesom vi i bestyrelsen naturligvis også vil tage vare på hvad der gælder for grundejerforeningens fællesarealer.

Containere
Der bliver på budgettet sædvanligvis afsat beløb til affaldscontainer.
Der bliver typisk opstillet “grøn” container i området, nærmere oplysninger om datoen udsendes .
Husk at den grønne container kun må indeholde haveaffald, idet enhver anden form for affald vil medføre væsentlig forhøjet afgift ved levering til forbrændingen, så husk at fjerne poser og sække o.l.. Det henstilles endvidere, at alle er behjælpelig med rengøring omkring containerne.
Har du storskrald, kan afhentning bestilles på internettet  via dette link.
I forbindelse med renholdelse skal der gøres opmærksom på at man hver især har pligt til at holde kanterne ved hækken og kantstenen ud for grunden fri for ukrudt.

Kloak-, fjernvarme-, telefon- og vandtilslutninger.
Bestyrelsen er i besiddelse af de fleste tegninger for vores område, og har du problemer så prøv at henvende dig.
En anden mulighed er at opsøge Aarhus kommunes tegningsbibliotek da disse ligger inde med samtlige papirer for vores område.
Har du problemer med dit gulvafløb er der måske inspiration at hente her.
Rotter er der vist ingen af os som er begejstret for at få indenfor, en løsning på rottesikring kan du se her.

Dræbersnegle eller Iberiske skovsnegle
Da der i tidligere år er konstateret dræbersnegle i området, og da sneglene primært kommer fra den kommunale “Æblehaven”, anbefales det at man bekæmper sneglene fra det tidspunkt hvor man konstaterer angrebet.
Det anbefales at man anvender midler som indeholder FERRIFOSFAT da dette ikke er dræbende over for hunde, katte og andre smådyr.
Midler som indeholder METALDEHYD har været forbudt i Danmark siden 2001 men kan købes i udlandet, kan ikke anbefales da dette også er giftig for børn.
Endelig skal nævnes den biologiske bekæmpelse ved brug af nematoder som en mulig bekæmpelsesform.

Skt. Hans
Der er i området blevet en god tradition for at holde Skt. Hans bål, hvis vejret tillader det, med indtagelse af medbragt mad og drikkelse på det sydligste fællesareal.
Bestyrelsen kan kraftigt anbefale alle medlemmer at møde op denne aften, hvor der er mulighed for at møde sine naboer til en hyggelig aften – nat!
Af hensyn til eventuelt dyreliv i det kommende bål, må man ikke lægge brænde ud før juni måned, gerne kun 14 dage før Skt. Hans.

Hegnsloven kort:
Hegnslovens formål
Hegnsloven giver svar på en række spørgsmål om nabohegn, fx:
Hvor højt må hegnet være ?
Hvor hegnet skal stå ?
Hvordan afgøres uenigheder om hegn ?
Hvem skal betale for hegnet ?
Loven kan bruges til at undersøge, om et nyt hegn vil overholde lovkravene, og hvad man som naboer kan forlange af hinanden.
Hvor gælder hegnsloven ?
Hegnsloven gælder for nabohegn, som er:
Fælleshegn
Fælleshegn står i skel. Normalhøjden er 1,80 meter og den maximale højde er 2,0 meter
Eget hegn
Eget hegn står langs skellet i en afstand op til 1,75 meter fra skel. Den maximale højde er 2,0 meter + den afstand hegnet står fra skellet
Hegnsloven gælder ikke for:
Indre hegn. Indre hegn står ikke langs skellet eller længere fra skel end 1,75 meter.

ALMINDELIG NABORET
Naborettens lovregler om skel, hegn m.v. suppleres af naborettens almindelige uskrevne regler, som er opstillet i retspraksis. Efter den almindelige naboretlige regel skal en grundejer ikke affinde sig med ulemper fra naboejendommen, der går væsentlig ud over, hvad der efter kvarterets beskaffenhed og ejendommenes beliggenhed er rimeligt, og som grundejeren må være forberedt på. Der er tale om en helt konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Overstiger ulempen, hvad der efter forholdene er rimeligt, skal ulempen normalt reduceres til et acceptabelt niveau, den naboretlige “tålegrænse”.

Bortset fra hegnslovens regler om grene findes der ikke lovregler om ulemper fra træer og anden beplantning. Ulemper imødegås ved anvendelsen af den almindelige naboretlige regel, og tvister afgøres ved sagsanlæg ved de almindelige domstole.

Det er et fast princip, at en grundejer skal holde sig på sin egen grund. Det betyder, at enhver varig skeloverskridelse som udgangspunkt ikke skal accepteres. For så vidt angår træer og buske gælder det ubetinget træernes og buskenes stammer og grene ved jordoverfladen. Vedrørende, trækroner og andre højeresiddende grene, der overskrider skellinien, beror det på en helt konkret vurdering, om der kan kræves beskæring. Ved almindelige parcelhusejendomme anses ulempen normalt for væsentlig, således at der kan kræves en beskæring i skellinien.

Fra træer og anden beplantning, der står helt på nabogrunden og ikke over skrider skellinien, består ulempen normalt i skyggegener, bladaffald m.v. Der kræves betydelige skyggegener, før der kan gribes ind. Fældning af træer kan komme på tale, men ofte kan ulempen nedbringes til tålegrænsen ved beskæring. Nedfaldne blade må grundejerne finde sig i. Udsigtsgener kan normalt ikke medføre krav om beskæring af træer. Udsigt kræver som udgangspunkt et servitutgrundlag. Der lægges endvidere vægt på, hvad en grundejer måtte forvente ved køb af ejendommen.

Snerydning
Du kan se hvilke retningslinier der gælder for snerydning generelt i Aarhus Kommune på Aarhus Kommunes hjemmeside.